Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javnost i odgovornost

05. 12. 2016.

Autor: U.Urošević Izvor: DRI

Revizija “Zabele”

Državna revizorska institucija objavila je izveštaj o reviziji završnog računa i pravilnosti poslovanja Kazneno popravnog zavoda u Zabeli u 2015.godini. Požarevački zatvor je kao poseban grad u gradu sa budžetom od oko 960 miliona dinara. Neke od zamerki revizora, a koje su iskazane u javnom izveštaju odnose sa na utvrđivanje stvarnog stanja imovine, obaveza i potraživanja u ovoj ustanovi.

Prihodi

 

Prihodi iz budžeta republike čine najveći udeo u finansijama “Zabele” sa oko 900 miliona dnara, dok prihodi i primanja od prodaje dobara i usluga, kao i zaliha proizvodnje iznose oko 51 milion dinara.

U svojim radnim jedinicama “Zabela” je ostvarila ukupno 42 miliona dinara prihoda i primanja.

Prihodi od dobara i usluga su najviši od ugostiteljstva, tj. od hotela “Preporod”  i u prošloj godini su iznosili 9,4 miliona dinara. Polovina ovih prihoda (5 miliona) ostvarena je direktnom prodajom usluga, dok ostatak predstavlja fakturisani promet preko tekućeg računa Zavoda.

Prihodi restorana su 6,6 miliona dinara.

 

Samački hotel

 

Prihodi u samačkom hotelu su oko 251 hiljadu dinara. Korisnici 8 stambenih jedinica su bivši i sadašnji zaposleni u Zavodu, kao i 2 fizička lica. Sredstva se uplaćuju odbijanjem zakupnine od plate ili samostalnim uplatama bivših zaposlenih koji su u penziji.  Za 2 lica nije poznato po kom osnovu uplaćuju sredstva. Evidentirano je da su svi ugovori sa zakupcima (na 5 i 10 godina) istekli. U izveštaju se navodi da je rešenjem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sredinom 2016.godine imenovana komisija Zavoda koja bi trebalo da razgovara sa sadašnjim i bivšim zaposlenima – zakupcima o obnavljanju ugovora na 5 godina.   

Sredinom septembra 2016. komisija je razmotrila zahteve i dokaze i predložila direktoru uprave obnavljanje ugovora sa istim licima.

Inače, ovi stanovi nisu popisani, niti su evidentirani u poslovnim knjigama, kao ni potraživanja za zakupnine. Prema usmenim saznanjima ovlašćenog lica Zavoda, stanovi se ne evidentiraju kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

U objašnjenju Zavoda navedeno je da su se svi zakupci, uredno, pre isteka trajanja zakupa, obraćali podnoseći zahtev za produženje, tražeći da se ugovori preinače ili da se zaključe novi ugovori na neodređeno vreme, kako bi mogli da otkupe stanove. Do produženja Ugovora nije došlo, ali polazeći od člana 596. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kojim je predviđeno da kada, po proteku vremena za koje je ugovor bio zaključen, zakupac produži da upotrebljava stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen novi ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni, te se u skladu sa ovim može smatrati prećutnim obnavljanjem zakupa.

Zavod je zaključio 12 ugovora o zakupu soba u samačkom hotelu.

Prema Izveštaju o stanju objekta „Samački hotel“ od februara ove godine neophodno je da se izvrši  kompletna rekonstrukciju objekta, zbog čega je potrebno privremeno iseljenje stanara.

Samački hotel je evidentiran u poslovnim knjigama pod nazivom Zgrada za posete – muško odeljenje (sadašnja vrednost 1 hiljada dinara konto).

Revizor je u 2015.godini našao da nije izvršen popis 6 stanova, koji su dati u zakup u periodu od 1997. do 2007.godine tada zaposlenima u Zavodu, kao i da zavod nije evidentirao potraživanja za zakupnine. Zbog toga je iskazan rizik od otuđenja i korišćenja imovine Republike bez pravnog osnova.

 

Donacije

 

Donacije inostranih država su u 2015.godini su iskazane sa 697 hiljada dinara, a na ime ovih prihoda, Zavod je iskazao sredstva koja su mu preneta po Rešenju Gradskog veća grada Požarevca od 14.septembra 2015. godine. Navedenim rešenjem Zavodu su odobrena sredstva iznosu od 795 hiljada dinara, namenjena opremanju stomatološke ordinacije.

Rešenje je doneto na osnovu Sporazuma iz marta 2011. godine koji su zaključili grad Požarevac i Osnovno tužilaštvo u Požarevcu.

Sredstva za izvršenje krivičnih sankcija obezbeđuju se u budžetu Republike u skladu sa članom 11. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, odnosno istim nisu predviđeni drugi izvori finansiranja.

Ovu nabavku Zavod je umesto kao izdatak za uvećanje nefinansijske imovine evidentirao kao rashod za donacije ostalim neprofitnim institucijama, a imovinu koju je pribavio nije evidentirao u poslovnim knjigama, zbog čega je u riziku od gubitka i neovlašćenog korišćenja, navedeno je u izveštaju.

 

Zaposleni i zarade

 

Na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu KPZ-u Požarevac određeno je 412 lica, kao maksimalan broj angažovanih lica na neodređeno vreme (odluka je stupila na snagu 15 decembra 2015. godine). U Zavodu je 2015.godine u proseku radilo 430 ljudi, a poslednjeg dana 2015. bilo je zaposleno 418 osoba, od čega 387 na neodređeno vreme. Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su oko 570 miliona dinara.

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije o prihvatanju Informacije o obračunu i isplati plata, zarada i naknada zaposlenima u organima, organizacijama, službama i javnim preduzećima sa teritorije Kosova i Metohije, od 16 zaposlenih iz Kazneno-popravnog zavoda u Istoku (na teritoriji KiM, za koje Zavod planira sredstva za plate), 5 državnih službenika je bilo neposredno angažovano u Požarevcu, jedan državni službenik je privremeno upućen na rad u Okružni zatvor u Zrenjaninu, jedan u Okružni zatvor u Čačku, jedan u Specijalnu zatvorsku bolnicu i jedan u Okružni zatvor u Beogradu. Sedmoro državnih službenika inače nije radno angažovano. Oni žive na teritoriji KiM i nalaze se na režimu garantovane neto-zarade.

 

Ostali dodaci i naknade

 

Ostali dodaci i naknade zaposlenima iskazani su u iznosu od blizu 7.7 miliona dinara i to su uglavnom isplate dodatnog opterećenja i isplate pripravnosti, za koje je Zavod donosio pojedinačna rešenja. Na zaposlene u Službi obezbeđenja Zavoda odnosi se iznos od približno 6.8 miliona dinara (za 176.872 časa pripravnosti). Navedene vrste naknada su posebno iskazane u obračunskim listovima, rekapitulacijama i zahtevima za transfer sredstava, ali nisu iskazane na odgovarajućem subanalitičkom kontu. Uvidom u pojedinačne obračune naknada zarade, utvrđeno je da su iste obračunate i isplaćene za mesec u kome su i nastale.

Revizor je našao da Zavod nije doneo interni akt, odnosno proceduru kojom bi uredio proces organizovanja prekovremnog rada, rada na dan državnog ili verskog praznika i rada noću, kao ni način obračuna i isplate pripadajuće nadoknade za ostvarene časove rada, mimo redovnog radnog vremena, odnosno nije ustrojio neophodne evidencije.  Ukoliko Zavod ne ustroji proceduru o obračunu i isplati dodataka na plate zaposlenih, odnosno ne ustroji izdavanje naloga i dnevnu evidenciju, javlja se rizik od netačnog obračuna i isplate plata zaposlenih, navodi se u izveštaju.

 

Jubilarne nagrade

 

Jubilarne nagrade iskazane su u iznosu od 3.270 hiljade dinara, a odnose se na isplate zaposlenima koji su u toku 2015. godini navršili 10, 20, 30 ili 40 godina radnog staža i stekli pravo na isplatu jubilarne nagrade. Ovo pravo, u toku 2015. godine ostvarilo je 50 zaposlenih u Zavodu.

Obračun i isplata jubilarnih nagrada izvršeni su saglasno odredbama Posebnog kolektivnog ugovor za državne organe, ali bez donošenja rešenja o utvrđivanju prava na isplatu jubilarne nagrade, što nije u skladu sa odredbama Zakona o radu. Umesto pojedinačnih rešenja o utvrđivanju prava na isplatu jubilarnih nagrada za svakog zaposlenog posebno, Zavod je donosio Odluku kojom su ta prava utvrđena za više zaposlenih.  

Uvidom u dokumentaciju Zavoda utvrđeno je da pravo zaposlenog na isplatu jubilarne nagrade nije uređeno posebnim rešenjem već je to pravo utvrđeno zbirnim rešenjem (po organizacionim jedinicama) sa spiskom svih zaposlenih koji to pravo ostvaruju, bez navođenja iznosa jubilarne nagrade za svakog zaposlenog i dokaza o visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku na osnovu kojeg mu se određuje visina iznosa. Rešenje, kao upravni akt, mora da glasi na određeno lice, odnosno mora da sadrži sve bitne elemente.

 

Skladištenje robe i popis

 

Zavod je u poslovnim knjigama za Ostale opšte usluge iskazao iznos od blizu 2,8 miliona dinara.

U 2015. godini plaćeno je dobavljaču (skladištar) ukupno 658 hiljada dinara za usluge skladištenja merkantilne pšenice i kukuruza, na osnovu Ugovora o prijemu i skladištenju, koje je Zavod zaključio kao Ostavodavac:

Kukuruz (ugovor od 13.10.2014.), 300 tona, plaćeno 164.000 RSD

Pšenica (od 30.6.2014.), 200 tona, 314.000 RSD

Pšenica (od 2.7.2015.), 148 tona, 180.000 RSD

Kukuruz (od 14.9.2015.), 57 tona,  0 (nula) RSD

U zaključenim ugovorima, Ostavodavac se obavezao da snosi troškove kvalitativnog i kvantitativnog prijema, održavanja kvaliteta robe, sušenja, skladištenja i izdavanja robe. Navedeni su procenti za određivanje visine troškova, koji se primenjuju na neto količinu primljene robe, osim troškova sušenja koji se određuju u skladu sa Tablicom „Agroglobe“ za 2014. godinu, ali bez određivanja kako će se utvrditi vrednost na koju se primenjuju procenti, odnosno  kako će se utvrditi vrednost neto količine primljene robe. Cene se uvećavaju za PDV-e. Obračun troškova i plaćanje vrše se finansijski. Skladištar će, posle isteka ugovorenog roka, obračunavati troškove mesečnog skladištenja robe u visini od 2 odsto na mesečnom nivou do konačnog preuzimanja robe. Troškove transporta od proizvođača do skladišta snosi Ostavodavac. Ukoliko Ostavodavac proda robu trećem licu – kupcu putem vlasničkog lista, dužan je da ga upozna sa ugovorenim uslovima skladištenja i da te uslove istakne na vlasničkom listu, koji izdaje Skladištar.

U objašnjenjima Zavoda navodi se da je, pre zaključivanja Ugovora, izvršena provera o skladištenju potencijalnih skladištara putem telefona: A.D. „Žitostig“ u stečaju,Beganjica (nije dobio dozvolu za javne skladištare i nije mogao da prima robu na skladištenje, niti da dostavi ponudu), FSH „Stižanka“ u stečaju (nije mogao da prima robu na skladištenje, niti da dostavi ponudu) i „Filip“ d.o.o, Požarevac (dostavljao je ponude i sa njim su zaključeni Ugovori), koji se nalazi na udaljenosti od 3km, tako da bi zaključivanje ugovora sa skladištarem na većoj udaljenosti bilo neekonomično s obzirom na potrošnju goriva i da je pšenica prodata, a kukuruz iskorišćen za sopstvene potrebe.

Prema Pravnom shvatanju Višeg trgovinskog suda, utvrđeno kao odgovor na pitanje na sednici Odeljenja za privredne sporove 27.9.2004. godine: „Vlasnički list nije dokaz o vlasništvu pokretnih stvari predatih na skladištenje, jer nije izvod iz javnih knjiga, i njegovom predajom ne može se izvršiti prenos svojine. Samo skladišnica, koja je izričito zakonom propisana, predstavlja hartiju od vrednosti, pa se samo prenosom skladišnice i sticanjem prava na hartiju može steći pravo iz hartije, odnosno imalac skladišnice ima pravo da mu se u državinu preda roba upisana u skladišnicu po izričitim odredbama Zakona o obligacionim odnosima, kao i pravo raspolaganja robom označenom u skladišnici prenošenjem iste, po istom zakonu.

U zaključenim ugovorima o skladištenju robe ugoverena je vrednost troškova koji se procentualno obračunavaju od neto količine primljene robe, ali nije određeno kako će se utvrditi vrednost robe, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Izvršena je nabavka usluga skladištenja merkantilne pšenice rod 2014. i 2015. godine u iznosu od 494 hiljade dinara, na osnovu Ugovora o prijemu i skladištenju bez poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije (prikupljanjem ponuda), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Izvršena je nabavka i plaćanje usluge skladištenja merkantilnog kukuruza, rod 2014. godine, u iznosu od 164 hiljade dinara, po Ugovoru o prijemu i skladištenju od 13.10.2014. godine, pri čemu naručilac nije obezbedio konkurenciju, odnosno da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Usled zaključivanja ugovora bez precizno ugovorenog načina određivanja visine obaveze, utvrđen je rizik nastanka neekonomičnog trošenja sredstava.

Usled zaključivanja ugovora, bez poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije (prikupljanjem ponuda) i bez obezbeđivanja da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne utvrđen je rizik da će se plaćati po višim cenama od cena koje bi se postigle uz poštovanje načela.

 

Komisija za popis je u popisnu listu poljoprivrenih proizvoda unela podatak sa popisne liste skladištara „Filip“ DOO, Požarevac u magacinu poljoprivrede, o količini merkantilnog kukuruza rod 2015. na dan 31.12.2015. godine 41.060 kg, u iznosu 616 hiljada dinara (prema popisnoj listi Zavoda), iako nije prisustvovala popisu kod skladištara na licu mesta, niti je kontrolisala da li se vrši na pravilan način, niti ima dokaze da je popis izvršen brojanjem, merenjem i sličnim postupcima, zbog čega se ne može smatrati da je popisano stanje tačno utvrđeno.

 

Ostali postupci nabavke usluga i materijala

 

Zavod, prilikom plaćanja za nabavku usluga (pojedinačno), nije obezbedio konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene, niti je zaključio ugovor ili izdao narudžbenicu za sledeće nabavkeusluga i materijala:

Gatech,Beograd - Servis alata i mašina – 127.000 RSD

PD DELFAG,Beograd - Usluge servisa muѕnog sistema – 350.000

Petrović Turs,Kostolac - Usluge prevoza – 40.000

Blagajna - Nabavka raznih usluga i materijala – 650.000

Olimp M Simićevo - Usluge klanja kokilja – 11.000

Mibra,Beograd - Usluge štamparije – 14.000

Selekt,Smederevo - Usluge štamparije – 14.000

Ostali dobavljači (za iznos manji od 10 hiljada) - Razni sitni računi ѕa nabavku usluga i materijala – 72.000

Nabavkom usluga i materijala, bez poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije (prikupljanjem ponuda) i bez obezbeđivanja da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne postoji rizik da će se plaćati po višim cenama od cena koje bi se postigle uz poštovanje načela, navodi se u izveštaju.

 

Usluge sporta

 

Radi učestvovanja na sportskim susretima zaposlenih u pravosuđu, koji je odražan u Ohridu od 8 do 13. juna 2015. godine, za zaposlene iz KPZ Požarevac-Zabela, Zavod je u toku 2015. godine izvršio plaćanja Sindikatu zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, u iznosu od 157 hiljada dinara. Plaćanje je izvršeno na osnovu Odluke direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija od 8.12.2015. godine, kojom se Zavodu odobrava isplata navedenih sredstava sa računa sopstvenih prihoda, i to za 19 učesnika, po 8.250 dinara.

Navedeni rashod nije utvrđen Zakonom o državnim službenicima i Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe kao pravo iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika, a što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

 

Usluge po ugovoru – lekari

 

Za usluge po ugovoru o delu, iskazani su rashodi u iznosu od oko 2,4 miliona dinara.

Izvršeno je testiranje ostalih opštih usluga, na osnovu zaključenih ugovora o dopunskom radu sa lekarima opšte prakse i lekarima specijalistima.

Odredbama Zakona o radu propisano je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Zavod je zaključivao ugovore o dopunskom radu o angažovanju lekara specijalista za lekarske preglede lica lišenih slobode, kao i preglede radi upućivanja na hospitalni tretman u specijalizovanu ustanovu iz svoje specijalnosti.

Naknade po ugovorima Zavod je obračuavao po svakom dolasku u iznosu od 5.000 dinara (najmanje jedan sat ili dok se ne pregledaju sva osuđena lica koja su se tog dana prijavila za specijalistički pregled), dok je za svaku vanrednu intervenciju ugovoreno 10.000 dinara. Ugovori o dopunskom radu zaključivani su na neodređeno vreme (pojedinačni ugovori zaključeni su 2010. godine). Izvršioci posla svojeručno potpisuju izveštaj o izvršenom poslu, koji se overava od strane načelnika službe za zdravstvenu zaštitu Zavoda. Izveštaj se dostavlja finansijskoj službi za svaki mesec posebno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i 7 ugovora o dopunskom radu, kao i uvidom u odabrani uzorak, utvrđeno je da je Zavod u 2015. godini, angažovao lica po ovom osnovu, u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji.

Revizor nije imao uvid u dokaze lekara specijalista da kod drugog poslodavca rade puno radno vreme, kao i dokaz da nisu radili duže od jedne trećine punog radnog vremena.

Za navedene ugovore o dopunskom radu, izvršeno je plaćanje poreza i doprinosa. Zavod nije uredio, internim aktima i posebnim procedurama, način kontrole realizacije angažovanja lica po ugovorima o dopunskom radu, koja su već zaposlena u zdravstvenim ustanovama i nije odredio uslove i kriterijume za izbor lica koja će biti angažovana u pojedinim poslovima pregleda osuđenih lica. Zavod nije internim procedurama uredio kriterijume i merila za određivanje visine naknade za obavaljanje zdravsvenih pregleda, navodi se u izveštaju.

 

Popis imovine i objekata – zgrada ženskog zatvora

 

Prema izveštaju o popisu od 25.2.2016.godine, ukupna nefinansijska imovina vredi 683.458.000 RSD.

U glavnoj i pomoćnoj knjizi evidentirana je zgrada nove uprave – ženski zatvor (542.000 RSD) koji koristi Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu, koji je odvojen (statusno) od Zavoda i ne evidentira u svojim knjigama zgradu (prema usmenim saznanjima ovlašćenog lica Zavoda u telefonskom razgovoru sa zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu).

U vezi sa imovinom Zavoda koja se nalazi na korišćenju u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, Zavod je dostavio objašnjenje u kojem navodi da je Komisija po nalogu Ministra pravde još 2000, 2001. i 2010. godine uradila popis imovine i dala predloge o deobi, koji su poslati „nadležnima, upravniku zavoda i našem Ministarstvu pravde“, a da deoba nije izvršena ni po jednom predlogu Komisije.

 

Potraživanja od kupaca

 

Potraživanje od kupca DP "Žitostig" - u stečaju, Požarevac, u iznosu od 881 hiljade dinara, nije prijavljeno u stečajnom postupku, jer je u vreme pokretanja stečajnog postupka već bilo zastarelo. Postoje međusobna potraživanja. Potraživanje kupca prema Zavodu je u višem iznosu od potraživanja Zavoda prema kupcu. U stečajnom postupku, kupac nije istakao potraživanje prema Zavodu, niti Zavod prema kupcu.

Nije pokrenut sudski postupak za naplatu potraživanja od kupca ZZ „Paor“, Kovin, u iznosu od 1.219 hiljada dinara, jer postoje međusobna potraživanja.

Evidentirana su Sporna potraživanja od kupaca:

-"Potis" D.P, Požarevac, u iznosu od 572 hiljade dinara (fakturisano otpadno gvožđe 2013. i 2014. godine); predloženo je utuženje od strane pojedinačne Komisije za popis, ali nije pokrenut sudski postupak za naplatu, jer je kupac nakon opomena izmirio obavezu u 2016. godini u iznosu od 25 hiljada dinara (4%), dok preostali veći deo obaveze nije izmiren i

- "Stigomes", Požarevac, u iznosu od 871 hiljade dinara (za zakup prodavnice Zavoda) – u toku je postupak za naplatu potraživanja pred Privrednim sudom u Požarevcu

 

Rezime

 

Revizor je utvrdio u rezimeu izveštaja pod visokim prioritetom da Zavod u 2015. godini nije izvršio popis celokupne imovine i obaveza u iznosu od najmanje 67.476.000 dinara, kao i da je u pomoćnoj knjizi i Bilansu stanja manje iskazao obaveze prema dobavljačima za iznos od najmanje 10.895.000 dinara, za koliko je zbir dugovnog prometa pojedinih dobavljača veći od iznosa potražnog prometa.

Podračun depozita osuđenih lica korišćen je za realizaciju prometa roba (plaćanje dobavljačima za isporučenu robu u kantinama) u iznosu od 104.358.000 dinara u toku 2015. godini, iako Pravilnikom o planu podračuna konsolidovanog računa trezora ovaj podračun nije predviđen za realizaciju ove vrste prometa, već za promet i stanje sredstava prenetih na ovaj podračun po raznim osnovama.

U zaključenim ugovorima o skladištenju robe ugoverena je vrednost troškova koji se procentualno obračunavaju od neto količine primljene robe, ali nije određeno kako će se utvrditi vrednost robe.

Zavod je izvršio isplatu Sindikatu od 157.000 dinara na ime rekreacije zaposlenih, iako navedeni rashod nije utvrđen Zakonom o državnim službenicima i Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe kao pravo iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika.

Zavod nije prilikom nabavke različitih vrsta usluga i materijala u iznosu od 1.278.000 dinara, obezbedio konkurenciju, odnosno da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene, niti je zaključio ugovore ili izdao narudžbenicu.

Izvršena je nabavka usluga skladištenja merkantilne pšenice roda 2014. i 2015. godine u iznosu od 494.000 dinara, na osnovu zaključenih Ugovora o prijemu i skladištenju, bez poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije.

Izvršena je nabavka i plaćanje usluge skladištenja merkantilnog kukuruza, rod 2014. godine, u iznosu od 164.000 dinara, po Ugovoru o prijemu i skladištenju od 13.10.2014. godine, pri čemu naručilac nije obezbedio konkurenciju, odnosno da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne.

 

Čitav izveštaj možete pročitati OVDE

Nema komentara.

Ostavi komentar

Najčitanije