Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Da se razumemo

17. 01. 2017. Požarevac

Autor: S.Lisac Izvor: Boom93

Transparentnost bužeta i kako do novca za organizacije osoba sa invaliditetom

Prоgrаmi i mеrе kоје prеduzimајu јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе sа cilјеm unаprеđеnjа pоlоžаја оsоbа sа invаliditеtоm i njihоvоg uklјučivаnjа u društvеnе tоkоvе prеtеžnо sе svоdе nа pružаnjе finаnsiјskе i mаtеriјаlnе pоdrškе udružеnjimа i оrgаnizаciјаmа kоје sе bаvе оvim pitаnjimа.

Shоdnо tоmе, ishоdi оvаkvе vrstе pоdrškе kоја sе pružа nа pоsrеdаn nаčin, u dоbrој mеri zаvisе i оd ukupnih kаpаcitеtа lоkаlnih оrgаnizаciја civilnоg društvа. Finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom vrši se preko lokalnih budžeta.

Ćlan gradskog veća za nevladine organizacije i udruženja, Dejan Krstić kaže da je grad Požarevac u poslednje četiri godine duplirao sredstva koja izdvaja za finansiranje i programe udruženja osoba sa invaliditetom. Konkretna podrška grada pre svega se odnosi na unapređenje uslova rada i programe namenjene članovima.

Jedan od projekata koje je grad finasirao je projekat koji je sprovelo udruženje Veritas. Partneri na projektu jesu Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac i Centar za socijalni rad Požarevac, a radi se o usluzi Dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom u cilju uspostavlјanja servisa podrške  za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou kako bi se uspostavio još jedan mehanizam za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Iako su sredstava u poslednjih nekoliko godina povećavana Krstić kaže da ni postojeća sredstva nisu dovoljna za adekvatno finansiranje. Ipak, Grad je pomogao u opremanju prostorija pojedinih  udruženja.

Kad je u pitanju finansiranje udruženja I drugih organizacija civilnog društva iz javnih budžeta, mogućnost za takvo finansiranje postoji ukoliko program ili projekat izražava određeni javni interes propisan zakonom, to jest odgovara na definisane potrebe I interese građana.

Svi pravni akti koji regulišu finasiranje udruženja iz javnih budžeta izražavaju nekoliko istih zahteva u pogledu transparentnosti dodele I raspolaganja sredstvima dodeljenim iz budžeta Republike Srbije I jedinice lokalne samouprave. Taj osnovni okvir transparentnosti čine objavljivanje javnog konkursa za dodelu sredstava, komisijsko odlučivanje o dodeli sredstava, dodela sredstava zasnovana na procenjemnom kvalitetu programa ili projekta, finansijskim planovima, predlođenom budžetu projekta, zatim namensko trošenje sredstava I izveštavanje davaoca sredstava.

Grad Požarevac je izdvojio dodatna sredstva, po 70 hiljada dinara za šest udruženja i 80 hiljada dinara udruženju “Veritas”. Oni su ta sredstva iskoristila prema svojim potrebama i aktivnostima, kaže Krstić.

Način finansiranja, odnosno izdvajanje novca iz budžeta se, u odnosu na ranije godine,  promenio. Udruženja za sredstva apliciraju preko projekata, a predsednikmeđuopštinske organiyacije slepih I slabovidih osoba, Božidar Bojković kaže da je na taj način došlo i do pojave drugih organizacija koje smatra nereprezentativnim.

Predsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Milan Stošić slaže se da se ne može isto gledati na udruženja koje godina ozbiljno rade I imaju svoje programske aktivnosti  i na neka hobistička udruženja. On rešenje vidi u izdvajanju udruženja iz sektora klasičnih nevladinih organizacija i promene statusa udruženja u sistem države.

Zakon o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi treba menjati, jer je zakon  udruženjima naneo veliku štetu zbog isključivo projektnog finansiranja.

Grad Požarevac je 2015 godine usvojio lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2015.-2020. On predstavlja srednjoročni plan aktivnosti svih društvenih aktera u gradu koji osnažuju temelj građanskog društva. Uspeh u realizaciji akcionog plana meriće se stepenom ispunjenja ciljeva koje on postavlja. Osnov za izradu akcionog plana predstavljaju rešenja proklamovana usvojenim domaćim i međunarodnim dokumentima, koja pitanja tretmana osoba sa invaliditeom ne postavljaju kao deo socijalne politike, već kao pitanje poštovanja ljudskih prava.

Akcioni plan sledi strategiju razvoja socijalne zaštite za područje grada Požarevca, u delu koji se odnosi na položaj osoba sa invaliditetom.

Najveći broj mera i aktivnosti planiranih u ovom akcionom planu su dugoročne i kontinuirane i prevazilaze vremenski okvir za koji je projektovan. Neke mere predstavljaju samo početne aktivnosti koje će prerasti u sistem ili neprekidni proces. Sve one treba da utiču na položaj osoba sa invaliditetom i pomeranje težišta od dugoročne zavisnosti i pasivne uloge ka aktiviranju potencijala i razvijanju kapaciteta osoba sa invaliditetom i cele lokalne zajednice u pravcu stvaranja mogućnosti da osobe sa invaliditetom postanu aktivni i produktivni članovi društva.

Za udruženja koja se bave poboljšanjem uslova osoba sa invaliditetom za 2017. godinu iz gradskog budžeta izdvojeno je 6 miliona dinara, dok je za lokalni akcioni plan izdvojeno million i po dinara.

Član gradskog veća, Dejan Krstić kaže da će tim novcem udruženja preko projekata aplicirati programe koje su važni i koji se nalaze u lokalnom akcionom planu.

U gradu postoji šest organizacija za podršku osoba sa invaliditetom: Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, međuopštinska organizacija slepih i slabovidih, društvo za cerebralnu paralizu, međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata, društvo za pomoć nedovoljno nerazvijenim i autističnim licima i međuopštinsko udruženje za pomoć osobama sa L down sindromom 8. Dan.

Predstavnici ovih udruženja  učestvovali su u izradi lokalnog akcionog plana, kaže Krstić i dodaje da je on rađen mesecima, temeljno i na osnovu analiza i predloga upravo lica iz udruženja, jer oni najbolje prepoznaju potrebe i neophodne mere za poboljšanje uslova  osoba sa invaliditetom u gradu.

Krstić kaže da se do sada na izradi akcionih planova radilo na principu copy paste drugih gradova i ništa iz programa akcionog plana nije ni sprovodilo.

U lokalnom akcionom planu, na čijoj  su izradi učestvovala sva udruženja koja se bave pitanjima osoba sa invaliditetom, stoji potreba, između ostalih, za ličnim pratiocem odnosno personalnim asistentom.

Iako je za 2017. godinu izvdojen novac za angažovanje ličnih asistenata, Vesna Pejić član gradskog veća zadužena za prosvetu, obrazovanje i zdravstvo pretpostavlja da ove godine to neće biti realizovano. Izdvojen je novac za oko 20 ličnih asistenata, za naknadu od po 20.000 dinara, ali se ove usluge neće primeniti u 2017. godini. Razlog je kako navodi Pejić, što nije tačno definisano pravnim aktom ko postavlja ličnog pratioca i koji su kriterijumi za pratioca.

Predsednica Udruženja 8. Dan, Nevenka Gajić kaže da postoji velika potreba za ličnim pratiocima.

Važna aktivnost gradske uprave u narednom periodu je podrška rada organizacija osoba sa invalidittetom koje su neposredno kroz svoje programske aktivnosti, servisi psihosocijalne podrške, prevodilački servis za znakovni jezik, dnevni boravci za decu i odrasle, klubovi, servisi personalnih asistenata, sport, rekreacija, angažovane na sveobuhvatnoj zaštiti osoba sa invaliditetom. Značajnu podršku ovim aktivnostima činiće i sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Najčitanije