Radio Boom93 :: Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/rss.html sr http://www.boom93.com/sw4i/thumbnail/Lokalne vesti.jpg?thumbId=29478&fileSize=45034&contentType=image/jpeg&lastModified=1327146423000 Radio Boom93 :: Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/rss.html Otvoren Viminacijum avantura park http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53090/otvoren-viminacijum-avantura-park.html "Viminacijum avantura park" otvoren je u okviru arheološkog kompleksa Viminacijum kod Kostolca. ]]>

Park je otvorio ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić, koji je tom prilikom i sam isprobao vožnju ziplajnom.

On je rekao da su ovakvi sadržaji zanimljivi i dobri za promociju Viminacijuma kao svojevrsne turističke atrakcije.

"Ovo je jedan od retkih primera da od arheološkog nalazišta dobijete prvorazrednu turističku destinaciju", rekao je Ljajić i dodao da više od 100.000 ljudi poseti to arheološko nalazište, od čega 40 odsto čine strani gosti.

Ljajić je rekao da je arheološki kompleks, zahvaljujući kreativnosti, sposobnosti i posvećenosti svih onih koji u njemu rade, danas jedna od važnih turističkih destinacija u zemlji.

On je rekao da će to brzo postati i izletnička destinacija i da se očekuje veliki broj đačkih ekskurzija već iduće godine.

Istakao je da su manje-više svi kapaciteti u Viminacijumu popunjeni od marta do decembra iduće godine, te da će oko 20.000 dece posetiti ovaj kamp.

"Ovo može biti i dobra kongresna destinacija koja će okupiti ljude iz različitih oblasti, ne samo nauke. Ima dovoljno smeštajnih kapaciteta, gde se, pored njih, može uživati i u drugim pratećim sadržajima. Zadovoljni smo što u ovom delu Srbije dobijamo značajnu destinaciju i verujem da ćemo narednih godina imati značajan broj gostiju, stranih i domaćih", rekao je Ljajić.

Na lokalitetu Viminacijum posetioci će imati priliku da uživaju u različitim atraktivnim sadržajima poput legionarskog poligona, orijentiringu i ziplajnu, streljaštvu...

Osim toga, ideja je da se deca i mladi kroz različite edukativne radionice upoznaju sa arheologijom, antropologijom, starim zanatima, slikarstvom i mnogim drugim tehnikama.

Svaka od prepreka u parku nosi ime jednog od rimskih imperatora, a svi koji posete kompleks će moći da vide kako su se oni obučavali, jer je ideja bila da se vratimo u vreme od pre 2.000 godina i sve što su oni radili i kako su se takmičili preslika u savremeni ambijent.

Avantura park je koncipiran i dizajniran u temi rimskih legionara, a visini poligon smešten je na dva hektara površine, na drvenim stubovima visine od osam do 12 metara.

Time je za tinejdžere stvoren jedan kreativan i zabavan kamp.

Direktor arheološkog lokaliteta Viminacijum Miomir Korać rekao je da je cilj bio da se kod dece neguje timski duh odnosno kako da zajedničkim snagama mogu da napreduju, usavršavaju se i postižu rezultate.

Od marta do decembra iduće godine svi kapaciteti su popunjeni, rekao je Korać i dodao da ovo nije jedini projekat na tom lokalitetu, već da je Ministarstvo turizma do sada uložilo 100 milona dinara.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 18:00:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53090/otvoren-viminacijum-avantura-park.html
Putevi prohodni, očekuju se nove snežne padavine http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53089/putevi-prohodni-ocekuju-se-nove-snezne-padavine.html Kako je rečena za Boom93 u zimskoj službi Preduzeća za puteve Požarevac svi putni pravci na teritoriji grada su prohodni. ]]>

Iz PZP-a kažu da sneg pada neprestano od juče popodne sa promenjivim intezitetom. Tokom jučerašnjeg dana i noći imali su problema sa vetrom koji duvao povremeno ali su uspeli da očiste sve putne pravca. Iz PZP-a još navode da im je temperatura išla na ruku pošto se kretala od minus do plus 1 stepen. Upozoravaju na oprez pošto su kolovozi mokri.

Takođe navode da su spremni pošto se očekuju još snežnih padavina koje će prestatu sutra oko podneva. Iz Preduzeća za puteve navode da imaju dovoljne količine soli i rizle i da će se sneg čistiti stalno.

Iz Puteva Srbije obaveštavaju da su svi putevi na teritoriji okruga vlažni i da snega ima svega 5 cm. Prema prognozi Republičkog hidromterološkog zavoda danas se očekuje posle podne i uveče pojačanje padavina, a u toku noći, sutra ujutro i pre podne stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 20 do 40 cm. Za teritoriji Braničevskog okruga na snazi je narandžasti meteoalarm.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 09:22:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53089/putevi-prohodni-ocekuju-se-nove-snezne-padavine.html
"Namestili" se praznici: Uz 3 dana odmora - 24 neradna dana http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53085/%22namestili%22-se-praznici-uz-3-dana-odmora---24-neradna-dana.html Na izmaku 2018. godine, zaposlenima u Srbiji smeši se lep odmor od čak 24 radna dana dodatnog odmora sledeće godine. ]]>

A kako?

Pored redovonog godišnjeg odmora, zaposleni u Srbiji svake godine imaju i dodatnih 10 slobodnih dana na ime državnih praznika. 

Međutim, sledeće 2019. godine, zbog lepog rasporeda tih prazničnih dana i mogućnosti spajanja u više navrata, svim radnicima se pruža mogućnost da ne rade čak 24 dana. 

I to samo zahvaljujući spajanju praznika i odvajanjem tri dana od svog odmora. 

Već na početku godine moguće je prvo spajanje jer 1. i 2. januar kada se slavi Nova godina "pada" u utorak i sredu pa će svima kojima je zgodno i mogu to da izvedu otvara mini odmor od pet dana, ako suboti i nedelji pridruže i radni ponedeljak. 

Božić (7. januara) je u ponedeljak pa se dobija tri neradna dana vezano, a Sretenje koje se obeležava 15. i 16. februara donosi neradne petak, subotu i nedelju. 

Krajem aprila i početkom maja stvaraju se uslovi da se spajanjem slobodnih prazničnih dana za Uskrs i Prvi maj dobije jedan lep odmor od čak 10 dana. 

Naravno, ova mogućnost bi bila moguća, ako bi poslodavci svojim radnicima "progledali kroz prste" dva dana (30. april i 3. maj). U tom slučaju, od 25. aprila do 6. maja, građani Srbije mogu da planiraju putovanje, izlete ili da renoviraju stan. 

Srbija ima 7 državnih praznika koji se obeležavaju neradno, od kojih su četiri dvodnevna. 

Po Zakonu o državnim i drugim praznicima, neradni su 1. i 2. januar zbog Nove Godine. Božić se slavi 7. januara. Dan državnosti je 15. i 16. februara. Posle Sretenja, naredni praznični dani padaju za Vaskrs, koji je "klizajućeg" datuma. Sledeće godine, ovaj verski praznik se obeležava od 26. aprila kada je Veliki petak, do 29. aprila, kada je Vaskršnji ponedeljak. U kalendaru onda ide radni 30. april, pa još dva dana "lenčarenja", zbog Praznika rada koji se u celom svetu obeležava 1. i 2. maja.

Sledeći državni praznik je tek krajem godine, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar.

Najbolje je kada neradni, a plaćeni državni praznici padaju u petak i ponedeljak, jer se onda spajaju sa vikendom. Ove godine imamo dve mogućnosti da imamo mini trodnevne odmore. U februaru Sretenje je u petak, a u novembru, Dan primirija u ponedeljak.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 00:49:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53085/%22namestili%22-se-praznici-uz-3-dana-odmora---24-neradna-dana.html
U Požarevcu i Smederevu žrtve sve češće prijavljuju nasilje http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53084/u-pozarevcu-i-smederevu-zrtve-sve-cesce-prijavljuju-nasilje.html Hitne mere su izrečene u 255 slučajeva, od kojih je osim zabrane prilaska i kontaktiranja nasilnika sa žrtvom u 50 slučajeva izrečena i mera njegovog udaljavanja iz kuće. ]]>

Ot­ka­ko je u ju­nu pro­šle go­di­ne po­čeo da se pri­me­nju­je Za­kon o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci, u Po­ža­rev­cu je, pre­ma re­či­ma Dra­ga­ne Ko­stić, za­me­ni­ka osnov­nog jav­nog tu­ži­o­ca u tom gra­du, oja­ča­na  svest da sva­ko na­si­lje, ne sa­mo fi­zič­ko već i psi­hič­ko, eko­nom­sko, sek­su­al­no, tre­ba pri­ja­vi­ti. U pr­vih se­dam me­se­ci pri­me­ne za­ko­na, ka­že ona, hit­ne me­re su iz­re­če­ne u 255 slu­ča­je­va, od ko­jih je osim za­bra­ne pri­la­ska i kon­tak­ti­ra­nja uči­ni­o­ca sa žr­tvom u 50  slu­ča­je­va iz­re­če­na i me­ra uda­lja­va­nja iz ku­će, piše Politika.

Ovi po­da­ci, osim na grad Po­ža­re­vac, od­no­se se na op­šti­ne Ku­če­vo, Ža­ba­ri i Ma­lo Cr­ni­će, ko­je su u nad­le­žno­sti OJT Po­ža­re­vac. Od ja­nu­a­ra do sep­tem­bra ove go­di­ne uoče­na je ten­den­ci­ja po­ra­sta, a sa­mo to­kom ok­to­bra i no­vem­bra za­be­le­že­no je 90 slu­ča­je­va na­si­lja u ovom de­lu Sr­bi­je.

"Za de­set me­se­ci u 2018. go­di­ni ima­li smo 546 slu­ča­je­va, od če­ga su obe  me­re iz­re­če­ne u 250 slu­ča­je­va, a u osta­lim za­bra­na pri­la­ska i kon­tak­ti­ra­nja. Ovo ne zna­či da se broj slu­ča­je­va na­si­lja po­ve­ćao, već da se žr­tve vi­še od­va­žu­ju da to pri­ja­ve" sma­tra Ko­sti­će­va.

Struč­nja­ci Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u Po­ža­rev­cu to­kom ove go­di­ne ra­di­li su sa 676 žr­ta­va na­si­lja – že­na­ma, ma­lo­let­ni­ci­ma, sta­ri­jim oso­ba­ma...

"Za žr­tve na­si­lja je obez­be­đe­na psi­ho­so­ci­jal­na po­dr­ška, ali u ovom tre­nut­ku ne­do­sta­ju nam pro­gra­mi za rad sa sa­mim na­sil­ni­kom" ka­že Ta­tja­na Ra­jić, di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Po­ža­re­vac, do­da­ju­ći da u po­sled­nje vre­me ov­de ra­ste broj žr­tva na­si­lja me­đu de­com, ko­ji su osim di­rekt­nih žr­ta­va i sve­do­ci na­si­lja u po­ro­di­ci, a be­le­ži se i po­rast na­si­lja nad sta­ri­jim li­ci­ma.

U Po­du­nav­skom okru­gu – Sme­de­re­vu, Ve­li­koj Pla­ni i Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci – u vi­še od 70 od­sto slu­ča­je­va žr­tve na­si­lja su že­ne, ma­hom iz­me­đu 30 i 60 go­di­na sta­ro­sti. Na­si­lje u po­ro­di­ci naj­če­šće se vr­ši pre­ma su­pru­ga­ma, ne­ven­ča­nim su­pru­ga­ma i maj­ka­ma. 

NVO „Po­du­nav­ska ini­ci­ja­ti­va” Sme­de­re­vo iz­ne­la je po­dat­ke da je za go­di­nu da­na od do­no­še­nja no­vog za­ko­na PU Sme­de­re­vo iz­re­kla 1.078 hit­nih me­ra uda­lje­nja iz sta­na i za­bra­na pri­la­ska žr­tvi, od če­ga 358 u Sme­de­re­vu, 272 u Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci i 448 u Ve­li­koj Pla­ni. Sta­ti­stič­ki gle­da­no, po tri na­sil­ni­ka dnev­no je za­vr­ša­va­lo u po­li­ci­ji.

No­vi za­kon u Po­du­na­vlju je ta­ko­đe „oku­ra­žio” žr­tve da pri­ja­vlju­ju na­sil­ni­ke, pa je u ovom de­lu Sr­bi­je udvo­stru­čen broj pri­ja­va za na­si­lje u po­ro­di­ci, sa 731 na 1.513, u jed­no­go­di­šnjem pe­ri­o­du pre i po­sle stu­pa­nja za­ko­na na sna­gu. Sme­de­re­vo i u ovo­me pred­nja­či sa 881 pri­ja­vom, u Ve­li­koj Pla­ni pri­ja­vlje­no je 337 slu­ča­je­va na­si­lja, a u Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci 295.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 00:41:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53084/u-pozarevcu-i-smederevu-zrtve-sve-cesce-prijavljuju-nasilje.html
U Smederevskoj tvrđavi našli granatu http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53083/u-smederevskoj-tvrdjavi-nasli-granatu.html Tokom restauracije kule 11 Smederevske tvrđave pronađena je topovska granata zaostala najverovatnije iz Drugog svetskog rata. ]]>

Granatu su na kuli našli radnici koji sprovode radove pod nadzorom Regionanog zavoda za zatitu spomenika kulture.

Kako se veruje, reč je o graniti koja je, po svoj prilici, ovde završila nakon eksplozije nemačke municije skladištene u Tvrđavi 5. juna 1941. godine.

Granatu je bezbedno uklonila specijalizovana ekipa iz Beograda, a posao je obezbeđivala policija.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 00:29:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53083/u-smederevskoj-tvrdjavi-nasli-granatu.html
Nove krivične prijave zbog nestalih beba http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53082/nove-krivicne-prijave-zbog-nestalih-beba.html Više roditelja koji sumnjaju da su im deca ukradena iz porodilišta podnelo je nove krivične prijave, po kojima su tužilaštvo i policija počeli da postupaju u Kragujevcu, Požarevcu, Kruševcu, Nišu, Kraljevu i Leskovcu. ]]>

Ovo je za "Novosti" potvrdio Radiša Pavlović, predsednik Udruženja "Za istinu i pravdu o bebama" i član državne Komisije za utvrđivanje propusta državnih organa u slučajevima nestalih beba.

"Podneto je 56 krivičnih prijava, od čega 26 u Kragujevcu, a tužilaštvo je dalo policiji nalog za postupanje. Ovde nije reč o novim slučajevima, već o ranijim, ali smo našli model kako da tužilaštvo ne odbije postupanje zbog zastarelosti", kaže Pavlović i dodaje da i roditelji i Udruženje i dalje vode svoje, paralelne istrage.

On tvrdi da su došli i do prvog velikog dokaza, koji bi mogao da preokrene celu priču i rezultira hitnim nadzorom nad bolnicama i porodilištima. U pitanju su dupli protokoli porođaja u slučaju Slobodanke Milošanović iz Požarevca, koje su otkrili. Dva protokola za istu porodilju razlikuju se ne samo po brojevima, već i po tome što se vidi da je jedan prepravljan.

"To je prvi konkretan dokaz da su u bolnicama rađeni dupli protokoli i da se 'muljalo'. U Požarevcu imamo i ženu koja je u istom porodilištu rodila blizance, a u dokumentaciji je navedeno da je imala abortus. Policijska uprava Požarevac dobila je nalog tužilaštva da ispita ovaj slučaj", tvrdi Pavlović.

Kako objašnjava, nove istrage se rade u skladu sa postojećim krivičnim zakonodavstvom, koji je mogao i ranije da se primenjuje, ali nije postojala povoljna klima za to. Članovima Udruženja je cilj, kako naglašava, da dokažu da su zajedničke istrage policije i roditelja moguće i bez donošenja novog zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, a protiv kog su se pobunila sva roditeljska udruženja jer nudi odštetu, a ne istinu.

Ukoliko se kasnije dokaže da je u pitanju organizovana otmica beba radi preprodaje, u šta roditelji nestalih mališana sumnjaju, "bebi aferom" bi moglo da se bavi i Tužilaštvo za organizovani kriminal. 

Princip nestanka beba u svim slučajevima bio je isti - novorođenčad su bila rođena živa, da bi kroz dan-dva naprasno preminula. Roditelji nisu mogli ni da vide, a kamoli da preuzmu i sahrane telo. Rezultate obdukcije nisu dobijali, a podaci u zvaničnim dokumentima nisu se poklapali.

]]>
Sat, 15 Dec 2018 00:17:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53082/nove-krivicne-prijave-zbog-nestalih-beba.html
Požarevcu uručeno priznanje za najhumaniji grad http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53080/pozarevcu-uruceno-priznanje-za-najhumaniji-grad.html U gradskom zdanju u Beogradu uručena su priznanja za najbolje gradove i najuspešnjije akcije dobrovoljnog davanja krvi. ]]>

Grad Požarevac je  po 8 put najuspešniji grad u Srbiji po ostvarenom nivou davanja krvi u odnosu na broj stanovnika. Požarevac je dobio specijalno priznanje za najviši nivo kulture dobrovoljnog davanja krvi u Republici Srbiji u protekloj deceniji. Ispred grada Požarevca priznanje je primio Bojan Ilić, predsednik Skupštine grada Požarevca.

„Ponosan sam što mogu ispred Požarevca da primim po 8 put za redom ovo priznanje za najhumaniju sredinu. Ovo je priznanje za sve građane Požarevca jer bez njih ne bi bilo ovo moguće“ rekao je Bojan Ilić.

Za 11 meseci 2018. godine krv je dalo 3245 dobrovoljnih davaoca. Prema porecanama Instituta za transfuziju Srbije očekuje se da ukupan broj davanja krvi na broj stanovnika bude oko 6%.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 14:46:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53080/pozarevcu-uruceno-priznanje-za-najhumaniji-grad.html
U subotu narandžasti meteoalarm http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53072/u-subotu-narandzasti-meteoalarm.html Republički hidrometerološki zavod proglasio je za subotu 15. decembar narandžasti meteoalarm, dok je u nedelju 16. decembar prognoziran žuti meteoalarm zbog snežnih padavina. ]]>

Do kraja petka, tokom noći i u subotu očekuje se u većini krajeva formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm.

U subotu se očekuje formiranje snežnog pokrivača od 10cm. Iz RHMZ-a upozoravaju da ovakvo vreme može da izazove Ozbiljni problemi u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije

U nedelju se očekuje slab sneg koji može da izazove nove probleme u saobraćaju.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 14:26:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53072/u-subotu-narandzasti-meteoalarm.html
Petrović: Iako su kultura i čitanje sve dostupniji, čovek ih u dovoljnoj meri ne koristi http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53066/petrovic-iako-su-kultura-i-citanje-sve-dostupniji-covek-ih-u-dovoljnoj-meri-ne-koristi.html Isplati se biti pismen i lepo se izražavati, ali to je jedino moguće ukoliko dete u ranoj fazi svog odrastanja stekne naviku za čitanjem koju će kasnije za života koristiti kao veštinu. Čitanjem, deca, ne samo da će se lepše izražavati, već će se i hrabrije izražavati, a novostečena znanja i samopouzdanje će otvoriti pregršt životnih mogućnosti. Ovo su neki od zaključaka sa sinoćne tribine „Knjige o kojima se priča“ na kojoj je gostovao pisac Uroš Petrović. ]]>

Da je popularna rečenica “vreme brzo prolazi kada ti je zanimljivo“ tačna, složiće se svi posetioci sinoćne tribine „Knjige o kojima se priča“.   Prijatni ambijent Radio Caffe-a, još prijatnijim je učinio gost tribine, pisac Uroš Petrović, koji je svojom šarmom i smislom za humor od početka do kraja debate svim prisutnima držao pažnju. 

„Deca koja čitaju ili im se čita,imaju trećinu veće šanse u životu. Nemci su pravili istraživanja tako što su pratili ljude 30 godina i onima kojima su se čitale bajke kad su bili mali ili onima koji su čitali van škole sa 7 i 8  godina, njima je zbog toga posledica da je plata 30% veća. To istaživanje je ponovljeno u dve zemlje, a jedna od njih je Hrvatska. Dete pre 20 godina postavljalo je 420 pitanja u dnevno proseku, a dete danas retko postavlja pitanja. Isplati se da si pismen, isplati se da lepo govoriš to je jednostavno velika prednost u životu. Pismenost se stvara dosta rano, a ne možeš da je sustigneš u kasnijem životu ako ti nije ušlo u naviku da čitaš i da koristiš reči kao veštinu.“ rekao je Petrović.

Učesnici su se dotakli i teme elektronske knjige. Voditelj tribine i medijator, Beba Stanković je rekla da se treba okrenuti kombinaciji pisanog teksta koji nije samo na papiru i da se treba okrenuti propagiranju čitanja na neki drugačiji način koji bi bio prilagođen vremenu u kom živimo.  


„Nije bitno sa čega se čita bitno je samo da se čita i uvek će biti tih sadržaja. Ja se ne bojim za budućnost kreativnih zaimanja. U današnje modorno vreme nikada nije bilo udobnije za ljude. Zbog moderne tehnologije sve je dostupno i besplatno. Da li su ljudi postali učeniji nego pre ili da više znaju i da koriste to? Nisu nego je obratno, dolazi do jednog čudnog paradoksa. Nikad znanje i kultura nisu bili dostupniji, a ljudi nikad manje u njoj“ naglasio je Uroš Petrović.

Nakon što je istakao važnost čitanja kod dece, Petrović je najveći deo vremena tokom debate,  proveo u praktičnom i kreativnom radu u kojem je animirao decu i odrasle. Svi prisutni razmišljali su o rešenjima i odgovorima na Petrovićeva pitanja i zagonetke, a oni najhrabriji su svoje ideje glasno izgovarali. Pored toga, što su se svi učestvovali u mentalnom razgibavanju, Petrović je one mališane koji bi tačno odgovrili na njegove zadatke, proverio i na motoričkom planu. Nakon što bi bili uspešni u svim zadacima, usledila je i nagrada koju je davao gost debate.


Koliko je veliki i priseban (“na zemlji“), Petrović je pokazao i činjenicom da je debatu napustio poslednji nakon što je za sve prisutne izdvojio vreme za slikanje i potpisivanje knjiga.

Projekat „Knjige o kojima se priča“  je zamišljen kao serijal književnih promocija i debata na kojima će biti predstavljeni pisci i autori zanimljivih knjiga, ali na kojima će se razgovarati i o mestu knjige u kulturnoj politici naše zemlje, pozicija knjige u društvenom životu, ulozi obrazovnih institucija u popularizaciji čitanja. Kako na to što se čita ili ne čita utiču mediji, društvene mreže i drugi subjekti.

Centar za razvoj lokalnih medija (CRLM) iz Požarevca ovaj projekat realizuje uz podršku Grada Požarevca.  Sinoćni događaj realizovan je i uz veliku podršku Kreativnog centra. Kao poseban doprinos projektu, pokrenuta je akcija za prikupljanje dečijih knjiga koje će se usmeriti u humanitarne svrhe.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 13:58:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53066/petrovic-iako-su-kultura-i-citanje-sve-dostupniji-covek-ih-u-dovoljnoj-meri-ne-koristi.html
Šta firmama obezbeđuje status Ovlašćeni privredni subjekat? http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53063/sta-firmama-obezbedjuje-status-ovlasceni-privredni-subjekat.html Pojednostavljenje i ubrzavanje carinskih postupaka osnovne su prednosti sticanja statusa Ovlašćenog poslovnog subjekta (OPS), rečeno je u četvrtak, 13. decembra, na regionalnoj konferenciji posvećenoj OPS-u. ]]>

Ubrzanje carinskih procedura sa sobom nosi i unapređenje procesa rada i uštede, kako kompanijama, tako i carinskim upravama, istaknuto je u uvodnom delu dvodnevnog skupa pod nazivom "Promocija međusobnog priznavanja OPS u CEFTA kontekstu".

Istovremeno, status OPS, kako se čulo, ima pozitivan uticaj na stabilnije poslovanje kompanija, tehnološka ulaganja, dobrovoljno pridržavanje bezbednosnih propisa i podizanje standarda kvaliteta robe, čime se ostvaruju benefiti važni i za krajnjeg korisnika, to jest građane.

Konferencija se održava u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, uz finansijsku podršku Evropske komisije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke.

Primena statusa OPS u carinskom sistemu, koji trenutno u Srbiji ima 15 kompanija, potvrdila je pozitivna iskustva Evropske unije gde prednosti ovog statusa koristi 17.000 privrednih subjekata u 28 država članica, ocenjeno je na skupu.

Pod statusom OPS (Authorised Economic Operater, AEO), Evropska unija podrazumeva privrednog subjekta koji je u svom poslovanju uključen u aktivnosti koje su definisane carinskim zakonom, koji je pouzdan i kao takav uživa prednosti u čitavoj zajednici.

U zakonodavstvu Evropske unije status OPS (ili AEO) postoji od 2008. godine, a privredni subjekti sa tim statusom su uključeni u više od 77% uvoza i izvoza u EU.

U Srbiji, status Ovlašćenog privrednog subjekta uveden je 2014.godine.

- U procesu uvođenja statusa OPS je presudna saradnja privatnog i javnog sektora, a rezultat je jačanje međusobnog poverenja koje dalje utiče na razvoj ekonomije zemlje i njene integracije u međunarodne ekonomske tokove - rekla je Tanja Bošković, menadžer projekta "Podrška olakšavanju trgovine u CEFTA regionu - koji sprovodi GIZ.

Prema oceni Uprave carina, uvođenje statusa OPS, uz primenu pojednostavljenih procedura, do sada je jedan od najznačajnijih doprinosa olakšanju poslovanja privrednih subjekata.

Predstavnici kompanije Nelt, koji su status OPS u Srbiji stekli 2017.godine, naveli su da im je doneo niz benefita među kojima su skraćenje vremena transporta, smanjenje troškova i poboljšanje mogućnosti da ispune zahteve klijenata, navodi se u saopštenju GIZ-a.

Predstavnici globalne kompanije Piaggio upoznali su učesnike skupa sa konkretnim koracima na putu sticanja statusa OPS i istakli da je za njihove poslovne rezultate veoma značajno da, kroz saradnju sa javnim sektorom i drugim organizacijama, rade na širenju uzajamnog priznavanja tog statusa u zemljama sa kojima kompanija ima komercijalne tokove.

Program AEO uvele su SAD i Japan, zemlje članice EU, Švajcarska, Norveška i Kina. Cilj Svetske carinske organizacije je da nastavi širenje ovog programa.


Nakon uvođenja statusa OPS, za dalji razvoj ekonomije i jačanje trgovinske saradnje zemalja regiona, ali i približavanje EU, od velikog je značaja uzajamno priznavanje OPS statusa u zemljama članicama CEFTA sporazuma.

U tom smislu, kako se čulo na konferenciji, već je preduzet niz aktivnosti, koje su u narednom periodu u fokusu projekta "Podrška olakšavanju trgovine u CEFTA regionu".

U radu konferencije učestvovali su predstavnici državnih institucija, kompanija iz Srbije, regiona i EU, koje imaju status OPS, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.]]>
Fri, 14 Dec 2018 12:02:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53063/sta-firmama-obezbedjuje-status-ovlasceni-privredni-subjekat.html
Roditeljima omogućeno da od kuće prate ocene dece http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53060/roditeljima-omoguceno-da-od-kuce-prate-ocene-dece.html Sve škole u Srbiji koje su papirni dnevnik zamenile elektronskim, imaju sada mogućnost da roditeljima kreiraju naloge i podele šifre za pristup elektronskom dnevniku (EsDnevnik). ]]>

Kada će roditelji "klikom na miš" moći da prate izostanke i ocene svoje dece sada isključivo zavisi od ažurnosti škola. 

Rukovodilac projekta "E prosveta" Bojan Radić kaže za Tanjug da je zacrtani rok bio da se do kraja godine roditeljima omogući pristup elektronskom dnevnuku, ali da su uspeli ceo posao da završe ranije.

"Sve škole koje su uvele elektronski dnevnik imaju mogućnost da roditeljima omoguće pristup ocenama. Kojom dinamikom će to da se radi sada isključivo zavisi od škole", pojasnio je Radić i dodaje da roditeljske naloge za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.

Roditelji imaju pristup i mogu da vide samo ocene i izostanke svog deteta. Ocene će moći da prate sa dva dana zakašnjenja, jer su uvaženi predlozi psihologa i pedagoga da se deci da mogućnost da sami roditeljima saopšte ocene.

Projekat elektronskog dnevnika započeo je pilotom projektom u školskoj 2017/18. godini, sa 60 škola. Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole u Republici uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.

Ocene svih učenika mogu da vide samo direktor škole i razredni starešina, dok ostali nastavnici mogu da vide samo svoje ocene, a ne ocene svojih kolega, a sve u cilju veće objektivnosti.

Prema planu obuka svih 1.764 osnovne i srednje škole (sa svim svojim isturenim odeljenjima) biče u sistemu najkasnije do 21. decembra 2018. godine. Do dana 30. novembra 2018. godine izvrsene su obuke za 1.704 skolu.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 11:54:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53060/roditeljima-omoguceno-da-od-kuce-prate-ocene-dece.html
Turistički cvet za "Ljubičevske konjičke igre" http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53057/turisticki-cvet-za-%22ljubicevske-konjicke-igre%22.html Turistička organizacija Srbije je za najbolju manifestaciju u 2018. godini proglasila "Ljubičevske konjičke igre" i dodelila organizatorima "Turistički cvet". ]]>

Ovo prestižno priznanje uručeno je gradonačelniku Grada Požarevca Banetu Spasoviću. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio da se Požarevac sa Ljubičevskim konjičkim igrama nalazi u najboljem društvu kada je u pitanju turizam u Srbiji. On je podsetio da je prošle godine Turistički cvet dobila Drinska regata a godinu pre Guča. Spasović se zahvalio Turističkoj organizaciji i kabinetu gradonačelnika koji su dali svoj veliki doprinos da se LjKI izdignu na jedan viši nivo i da postanu prepoznatljiv brend Srbije.

„Posebno mi je drago što je sve ovo postignuto zahvaljujući „požarevačkoj pameti“, zato što su to požarevljani osmisli i realizovali. Zahvaljujući medijima vratili smo se na velika vrata na turističku mapu Srbije. Ova nagrada je podstrek da nastavimo sa daljim obogaćivanjem sadržaja i objedinjavanje turističke ponude kako bi Požarevac postao omiljena destinacija domaćih ali i stranih turista." rekao je Spasović.

Nagradu „Turistički cvet“ dobili su i Turistička organizacija Novog Sada za najbolju turističku organizaciju u Srbiji, najbolja turistička agencija je „Robinzon“ iz Beograda, u kategoriji najboljih hotela nagradu je dobio Hotel „Premijer Akva“ u Vrdniku, „Ivanjički konaci“ su najbolji ugostiteljski objekat za smeštaj, dok je najbolja organizacija koja je doprinela unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga Beogradski sajam.

„Turistički cvet“ je nagrada TOS-a koja se dodeljuje za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma u Srbiji.

 

]]>
Fri, 14 Dec 2018 11:37:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53057/turisticki-cvet-za-%22ljubicevske-konjicke-igre%22.html
Otvoren prvi Novogodišnji vašar u Kostolcu http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53056/otvoren-prvi-novogodisnji-vasar-u-kostolcu.html Na platou ispred Sportske hale u Kostolcu u utorak, 11.decembra svečano je otvoren prvi Novogodišnji vašar, sa tipiziranim tezgama. ]]>

„Iznenađeni smo koliko su Kostolčani zadovoljni i pozdravljaju našu organizaciju. Ovo je prednovogodišnja manifestacija koja će pružiti našim sugrađanima da po ugledu na ostale gradove u Srbiji uživaju u novogodišnjim sadržajima" -rekao je predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski zahvalivši se svim izlagačima igrađanima koji su podržali manifestaciju.

Na otvaranju vašara bile su i maskote koje su se družile i igrale uz muziku sa našim najmlađim sugrađanima, dok su malo stariji uživali u toplim napitcima i koncertu „HARD NEED“ grupe.

Direktorka Kulturno sportskog centra „Kostolac“, Jelena Šamanc je tom prilikom izjavila da će novogodišnji vašar trajati do 06. januara, i da će se u tom periodu na platou ispred Sportske hale smenjivati razni programi, kao što su muzika uživo, druženje sa maskotama i Deda Mrazom, vožnja kočijama i svakodnevna muzika u popodnevnim satima.  „Zadovoljni smo odzivom građana na otvaranju Novogodišnjeg vašara i nadamo se da će ova manifestacija svake godine biti sve posećenija, čime će se svrstati na kalendar dešavanja Gradske opštine Kostolac i postati tradicionalna" - dodala je Šamanc.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 11:23:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53056/otvoren-prvi-novogodisnji-vasar-u-kostolcu.html
Izložba “Čitamo i pišemo sa Anom Frank“ otvorena u Krepoljinu http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53055/izlozba-%E2%80%9Ccitamo-i-pisemo-sa-anom-frank%E2%80%9C-otvorena-u-krepoljinu.html Izložba "Čitamo i pišemo sa Anom Frank" otvorena je u biblioteci Osnovne škole „Jovan Šerbanović“ u Krepoljinu i biće dostupna posetiocima, učenicima škola u okruženju i građanima do 21. decembra. ]]>

Postavka je opremljena retkim fotografijama zabeleženim tokom Aninog života i kreirana je po uzoru na pristup izučavanju istorije koji neguje Kuća Ane Frank.

Izložbu u školi „Jovan Šerbanović“ prate i brojne radionice te je tako održana i prva u nizu gde su učenici četvrtog razreda su tokom rada u okviru radionice pokazali veliko interesovanje i motaviciju, inspirisani životom Ane Frank i njenom željom da postane pisac, dok će učenicima viših razreda tokom radionica biti omogućeno da prodube znanja o životu i pisanju Ane Frank, jer su već imali prilike da pročitaju njen dnevnik u okviru nastave Srpskog jezika.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 10:58:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53055/izlozba-%E2%80%9Ccitamo-i-pisemo-sa-anom-frank%E2%80%9C-otvorena-u-krepoljinu.html
Primopredaja adaptiranih prostorija u domu “ Dr Nikola Šumenković“ http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53052/primopredaja-adaptiranih-prostorija-u-domu-%E2%80%9C-dr-nikola-sumenkovic%E2%80%9C.html Izvršena je primopredaja adaptiranih prostorija paviljona A i B u Domu za decu i ometena lica u razvoju „Dr Nikola Šumenković“ u Stamnici. ]]>

Investitor je opština Petrovac na Mlavi a radove je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Primopredaji je prisustvovalo rukovodstvao opštine predvođeno predsednikom opštine Duškom Nedinićem.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 10:35:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53052/primopredaja-adaptiranih-prostorija-u-domu-%E2%80%9C-dr-nikola-sumenkovic%E2%80%9C.html
Uhapšene dve osobe u Smederevu, zaplenjeno više od kilograma marihuane http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53051/uhapsene-dve-osobe-u-smederevu-zaplenjeno-vise-od-kilograma-marihuane.html Policija je u Smederevu uhapsila dve osobe od kojih je oduzela više od kilograma marihuane. ]]>

Uhapšen je N.S. (26) koji je osumnjičen da je na spratu svoje kuće sušio marihuanu koju je potom pakovao u nameri da je kasnije proda.

Policija je prilikom pretresa njegove kuće zaplenila oko 600 grama marihuane i manju količinu amfetamina.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu je priveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

Uhapšen je i L.P. (21) zbog sumnje da je od dilera u Beogradu kupovao marihuanu u nameri dalje prodaje.

Policija je kod njega pronašla oko 550 grama marihuane, a pošto je tokom pretresa pružao otpor i pokušao da pobegne, osumnjičen je i za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu priveden je Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

 

]]>
Fri, 14 Dec 2018 10:14:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53051/uhapsene-dve-osobe-u-smederevu-zaplenjeno-vise-od-kilograma-marihuane.html
Održana tribina „Niste sami" http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53049/odrzana-tribina-%E2%80%9Eniste-sami%22.html U maloj Sali Centra za kulturu Požarevac, održana je tribina „Niste sami“ kao deo kampanje čiji je cilj uklanjanje predrasuda prema mladim osobama sa problemima mentalnog zdravlja i invaliditetom. ]]>

Nakon Beograda, Bačke Palanke, Novog Sada, Niša, Zaječara i Čačka, Požarevac je bio domaćin tribine pod imenom „Niste sami“ .Na samoj tribini govorili su predstavnici republičke, pokrajinske i gradske vlasti i učesnici panel diskusije. 


"Linija između patološkog i fiziološkog, odnosno između bolesti i zdravlja je veoma tanka, tako da svi mi, tobože zdravi u ovom trenutku, već sutra možemo biti bolesni. Nema nikoga na ovom svetu koji u nekim kriznim stanjima ne može da ispolji smetnje koje mogu da liče na psihološke ili psihijatrijske smetnje. niko od nas ne može biti siguran da u nekom periodu života neće biti invalid na bilo koji način", rekao je pukovnik prof. Dr Ranko Raičević, predsednik Društva neurologa Srbije.


Ova kampanja  se sprovodi pod pokroviteljstvom Predsednice Skupštine Srbije Maje Gojković, Unicefa i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

]]>
Thu, 13 Dec 2018 13:12:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53049/odrzana-tribina-%E2%80%9Eniste-sami%22.html
Optuženi zbog neovlašćenog uzgajanja marihuane http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53046/optuzeni-zbog-neovlascenog-uzgajanja-marihuane.html Osnovno Javno Tužilaštvo Požarevac je Osnovnom sudu u Požarevcu podnelo optužni predlog protiv S.Š. iz Požarevca, zbog izvršenja krivičnih dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz, i krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga. ]]>

Okrivljenom S.Š se stavlja na teret da je u svojoj  porodičnoj kući u Požarevcu neovlašćeno uzgajao konoplju tzv. marihuanu, na taj način što je u pomoćnom objektu napravio laboratoriju za uzgajanje konoplje, ugradio elektroorman i postavio veći broj lampi i reflektora povezanih sa tajmerom, kako bi grejao i osvetljavao prostor, biljke svakodnevno zalivao i tretirao sredstvima za prihranjivanje, te je na ovaj način uzgojio Кanabis- marihuanu ukupne sirove mase od 14 kilograma i 210 grama.

Tužilaštvo je predložilo da se okrivljenoj S.S. iz Кostolca izrekne kazna zatvora u trajanju od 1 godine, a okrivljenom  S.Š. izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i 4 meseca, za oba krivična dela, kao i mera bezbednosti oduzimanja predmeta.

]]>
Thu, 13 Dec 2018 12:59:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53046/optuzeni-zbog-neovlascenog-uzgajanja-marihuane.html
Održana Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53043/odrzana-javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-budzetu.html Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu opštine Žagubica za 2019. godinu, kojoj su prisustvovali predstavnici javnih službi, ustanova i preduzeća, odbornici Skupštine opštine Žagubica, članovi Opštinskog veća, predstavnici mesnih zajednica,kao i zainteresovani građani , održana je u ponedeljak 10. decembra. ]]>

Osnovne i najbitnije pozicije i stavke Nacrta Odluke o budžetu za 2019 godinu, obrazložili su Tanja Milošević, šef službe za Budžet Opštinske uprave Žagubica i Vlada Todorović, rukovodilac Odenjenja za finansije.

Budžet opštine Žagubica, kako je rečeno na Javnoj raspravi,  ima i izuzetno izraženu i socijalnu komponentu pri čemu su zadržani i besplatan prevoz putnika, besplatan boravak dece u predškoj ustanovi,  subvencije u poljoprivredi , kao i pozicije koje nisu direktno socijalne ali utiču na kvalitet života.

Кonkretna pitanja, predlozi i sugestije doprineće da Nacrt Odluke o budžetu za predstojeću godinu na osnovu upustava Ministarstva finansija i lokalnog rukovodstva opštine Žagubica, u skladu sa raspoloživim sredstvima, bude urađen na sveopšte zadovoljstvo direktnih i indirektnih korisnika.

]]>
Thu, 13 Dec 2018 12:18:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53043/odrzana-javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-budzetu.html
Predstavljanje knjige Sive Vajdijanatana “Antidruštvene mreže“ http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53041/predstavljanje-knjige-sive-vajdijanatana-%E2%80%9Cantidrustvene-mreze%E2%80%9C%09.html Narodna biblioteka “Vuk Кaradžić“ i Izdavačka kuća CLIO organizuju predstavljanje knjige Sive Vajdijanatana “Antidruštvene mreže“. ]]>

O knjizi će govoriti Miroljub Radojković profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu / Maja Vukadinović profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu  / Zoran Hamović glavni urednik IP Clio

Promocija knjige će se održati u ponedeljak, 17. decembar, 18h u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Velikom Gradištu.

]]>
Thu, 13 Dec 2018 12:14:00 +0100 Lokalne vesti http://www.boom93.com/info/lokalne-vesti/53041/predstavljanje-knjige-sive-vajdijanatana-%E2%80%9Cantidrustvene-mreze%E2%80%9C%09.html